KAYIT YETKİLİLERİ TÜZÜĞÜ                         

Bu tüzük Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (Bundan sonra KIF olarak anılacaktır) tarafından düzenlenen Seminerler ve/veya Sınavlar sonucu Kayıt Yetkilisi olarak atanan kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler.

KAYIT YETKİLİSİ OLMA ŞARTLARI

- 20 yaşını tamamlamış olmak

- Köpekler ile ilgili olmak.

- KIF tarafından yetkilendirme seminerine çağrılmış olmak.

-KIF tarafından düzenlenen Kayıt Yetkilileri seminerlerinden en az birine katılmış olmak.

- KIF’in kayıt yetkilisi olmak koşullarını kabul edip Yetki Sözleşmesini imzalamış olmak.

KAYIT YETKİLİSİNİN GÖREVLERİ

-B ( GSB ) TİPİ KÖPEK KAYIT

Öncelikle Kayıt Formu düzenlenecek köpeğin Kayıt Yetkilisi tarafından görülmesi zorunludur.

Köpek sahibinin ırk beyanına göre köpeğe ‘’GSB Kategorisi Köpek Kayıt Formu’’ (Geçmişi bilinmiyor) düzenlenirken form üzerinde bulunan tüm bölümler eksiksiz doldurulmalı ve form Kayıt Yetkilisi ibaresi ile imzalanmalıdır. .Düzenlenen evaklar gönderi ücreti köpek sahibi tarafından ödenmek kaydı ile KIF merkezine iletilmek üzere köpek sahibine teslim edilmelidir. Ayrıca işlemle ilgili ödenmesi gereken ücretlere ait banka makbuzunun söz konusu evraklara ilave edilmesi konusunda köpek sahibi uyarılmalıdır.Evraklarda, ödemelerde, gönderi ücretlerinde eksiklik olan başvuruların KIF tarafından geri yollanacağı konusunda köpek sahibi bilgilendirilmelidir.

Kayıt formunun üzerine veya ekine aşağıdaki metnin Köpek Sahibince yazılarak imzalatılması zorunludur.

‘’Bu formda kayıtlı köpeğimin bir FCI veya KIF hakemi tarafından değerlendirilip yukarıda belirtilen ırka mensup olmadığının tespit edilmesi halinde, hakemin bu kararını saygı ile karşılayıp kabul edeceğimi peşinen ve gayri kabili rücu taahhüt ederim’’

Kayıt yetkilisi aynı zamanda kayıt yapılan köpeğin ırk hakemi ise yukarıdaki metnin düzenlenmesi gerekli değildir. Bu durumda Kayıt Formu Hakem ibaresi ile imzalanmalıdır.

-A TİPİ KÖPEK KAYIT

Yurt dışından gelmiş ve ‘’Export Pedigree’’ belgesine sahip köpekler için düzenlenecek ‘’A Kategorisi Köpek Kayıt Formu’’nun tüm bölümlerinin eksiksiz doldurulması gereklidir.

Form doldurulduktan sonra aşağıdaki belgeler gönderi ücreti köpek sahibine ait olmak kaydı ile KIF merkezine iletilmek üzere köpek sahibine teslim edilmelidir.

-Export Pedigree’nin orjinali ve renkli fotokopisi

-Kayıt için KIF hesabına yatırılan ücretin makbuzu

-1. VE 2. DOĞUM KONTROLLERİ

Yavrular doğumu takip eden ilk hafta içinde dişi köpek sahibinin daveti üzerine anne altında görülerek 1.Doğum teyit formu doldurulur.Form doldurulmadan önce dişi ve erkek köpek sahibi tarafından düzenlenen Çiftleşme Anlaşmasının görülmesi ve kontrol edilmesi zorunludur.Çiftleşme Anlaşması üzerindeki tüm bölümlerin tam olarak doldurulmuş olması, ilgili Irk Derneğinin kaşesi, tarih, üretime uygundur ibarelerinin olması gerekmektedir.

Söz konusu köpeklerin ırkına ait bir ırk derneğinin bulunmaması durumunda KIF merkezinden alınan Çiftleşme Anlaşması üzerinde KIF kaşesi ve tarih bulunmalıdır.

Tüm bölümleri eksiksiz doldurulan 1.Doğum Teyit Formu dişi köpek sahibine teslim edilmelidir.Düzenlenen 1.Doğum teyit formunun aslı ve çiftleşme anlaşmasının 1.(Beyaz)ve 2.(Sarı)nüshalarının gönderi ücreti köpek sahibine ait olmak üzere bir hafta içinde KIF merkezine gönderilmesi konusunda köpek sahibine gerekli uyarı yapılmalıdır. Ayrıca köpek sahibine,2.kontrol sırasında yavrulara uygulanacak mikrochiplerin KIF merkezinden tedarik edilmesi halinde uygulanacak prosedür ve ücretler konusunda bilgi verilmelidir.

Yavrular 7.hafta sonu veya 8.hafta başında dişi köpek sahibinin daveti üzerine ikinci kez anne yanında/altında Kayıt Yetkilisi tarafında kontrol edilir. Bu kontrol sırasında tüm yavrulara KIF merkezinden veya köpek sahibi tarafından tedarik edilen mikrochipler uygulanmış olmalıdır.Yapılan kontrol sonrası düzenlenecek 2.Doğum Teyit formu gönderi ücreti köpek sahibine ait olmak kaydı ile KIF merkezine iletilmek üzere dişi köpek sahibine teslim edilir

Mikrochiplerin köpek sahibi tarafından tedarik edilmesi halinde dahi KIF’a yavrular için ödenecek Soy Kütük Belgesi ücretleri sabittir, değişmez .(Bu ücret KIF Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenen ve ilan edilen ücret tarifesindedir)

KAYIT YETKİLİSİNİN SORUMLULUKLARI

-Kayıt yetkilileri yaptıkları işler ve uygulamalardan KIF Yönetim Kurulu adına KIF Kayıt Yetkilileri Sorumlusuna karşı sorumludur. Kayıt yetkilileri yaptıkları tüm işlemler karşılığı KIF veya Köpek Sahibinden herhangi bir hak veya ödeme talep edemezler.

-Kayıt Yetkilileri tüm işlemler için Köpek Sahipleri tarafından KIF’a ödenmesi gereken ücretleri elden teslim alamazlar.

-Kayıt Yetkilisi Köpek Sahibinin yanına gidecek ise sadece yol masrafını köpek sahibi ile önceden görüşerek karşılıklı anlaşmaları halinde alabilir.

-Kayıt yetkilileri KIF çatısı altında bulunan Irk Derneklerinin kendi ırklarını ilgilendiren ve KIF Yönetim Kurulunca onaylanıp ilan olunan kayıt prosüdürlerini takip etmek ve uygulamakla yükümlüdürler.

-‘’B’’ tipi Kayıt ve Doğum Kontrolleri esnasında köpek(ler)’in kesinlikle kayıt yetkilisi tarafından görülmesi gereklidir.

Kayıt Yetkilisini görevine son verme yetkisi KIF Yönetim Kurulunun uhdesindedir.

Go to top